bóg z maszyny
nie opuszcza teatru po przedstawieniu